Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia pre predaj tovaru a služieb obchodnej spoločnosti LIGHT Box, s.r.o.,

Definícia pojmov
Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné majú v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

Dodávateľ, predávajúci – znamená obchodná spoločnosť
LIGHT Box, s.r.o., Popradská 2147/45, 059 01, Spišská Belá – Strážky, 059 01, IČO 36662488, DIČ 202 222 8219, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: IBAN SK88 7500 0000 0040 0395 8642

Telefón: +421 905 135131, +421 911 474 328, +421 905 622 571 E-mail:  svetelnereklamy@icloud.com
Odberateľ, kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou LIGHT Box, s.r.o., a to predovšetkým vystavením objednávky v písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.

Produkt – znamená všetok tovar a služby, ktorý dodávateľ predáva vrátane:

 • potlače – označovania produktu všetkými možnými spôsobmi podľa priania odberateľa rôznymi metódami a technológiami ako UV tlač, atď.
 • služieb – všetkých grafických, výrobných, baliacich a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samostatné služby (grafické návrhy, potlač, atď.)

ObZ – znamená zákon č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení

VOP – znamená Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LIGHTBox, s.r.o.

Cenová ponuka – na základe dopytu odberateľa poskytnutá nezáväzná cenová informácia k požadovanému produktu

Objednávka – odberateľom podpisom a ( právnická osoba aj odtlačkom pečiatky ) potvrdená objednávka na produkt

Zmluva – akýkoľvek typ zmluvy uzavretý podľa ObZ medzi dodávateľom a odberateľom, ktorého predmetom je výroba a/alebo dodávka a/alebo montáž produktov dodávateľa

Zmluvné strany – spoločné označenie pre dodávateľa a odberateľa

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Pokiaľ neboli dohodnuté iné podmienky, upravujú tieto všeobecné obchodné podmienky vydané v súlade s ustanoveniami ObZ (ďalej len „podmienky alebo VOP“) zmluvné vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom uvedeným a podpísaným na akejkoľvek zmluve, ponuke alebo inom doklade predávajúceho ( spoločne ďalej len „ dokument“ ). VOP sú nedeliteľnou súčasťou každej uzavretej zmluvy alebo objednávky a objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s ich znením.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že odberateľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s  tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky dokumenty (zmluvy, objednávky, cenové ponuky a iné ), na základe ktorej dodávateľ dodá produkt prezentovaný odberateľovi a na všetky vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní zmlúv a reklamácii produktov.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sa podpisom akejkoľvek zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom alebo potvrdením objednávky stávajú neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy alebo zmluvného vzťahu a odberateľ prehlasuje, že sa s nimi oboznámil. V prípade, že dodávateľ a odberateľ uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

2. Spôsob uzatvárania zmluvy
2.1. Zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy odberateľa dodávateľom vo forme potvrdenej cenovej ponuky s jej konkrétnym číslom, prípadne formou zaslanej a potvrdenej objednávky zo strany objednávateľa, ktorá bude scanovaná a zaslaná emailom alebo poštou.

2.2. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii produktu, ktorého dodanie je predmetom zmluvy, ďalej údaje o cene produktu alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote diela, názov a údaje o mieste, kde má byť produkt dodaný, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy produktu do dohodnutého miesta doručenia produktu pre odberateľa, údaje o dodávateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

3. Práva a povinnosti dodávateľa
3.1. Dodávateľ je povinný dodať na základe záväznej objednávky potvrdenej dodávateľom odberateľovi produkt v dohodnutej kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal platné právne predpisy SR.

3.2. Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie dohodnutej ceny od odberateľa za dodaný produkt.

3.3. V prípade neuhradenia plnej výšky dohodnutej sumy za dodaný produkt riadne a včas je dodávateľ oprávnený dielo demontovať, zadržať a uskladniť na náklady odberateľa a to až do úplného zaplatenia sumy. Všetky náklady s tým spojené znáša odberateľ a je povinný ich uhradiť. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia produktu.
3.4. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením dohodnutej ceny riadne a včas v termíne splatnosti, je predávajúci oprávnený uplatniť si právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

3.5. Dodávateľ má právo bez sankcií voči nemu stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti jednotlivých komponentov nie je schopný dodať produkt odberateľovi v lehote určenej týmito VOP alebo v dohodnutej cene, pokiaľ sa s odberateľom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude odberateľ informovaný e-mailom alebo písomne a v prípade úhrady zálohy mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s dodávateľom nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti odberateľa
4.1. Odberateľ je povinný prevziať objednaný produkt a zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu produktu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie diela.

5. Dodacie a platobné podmienky
5.1. Odberateľ je povinný prevziať dielo v mieste dohodnutom medzi odberateľom a dodávateľom. Ak nie je dohodnuté inak, miestom prevzatia je adresa sídla dodávateľa. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania produktu zo strany dodávateľa, dodávateľ je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie produktu, o čom dodávateľ vyrozumie odberateľa.

5.2. Dodávateľ je oprávnený vyzvať odberateľa na prevzatie diela pred uplynutím lehoty dohodnutej v zmluve a/alebo objednávke.

5.3. V prípade, ak dodávateľ dopraví produkt odberateľovi na miesto určené v zmluve alebo objednávke, odberateľ je povinný prevziať produkt osobne alebo zabezpečiť, aby produkt prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti. Produkt sa považuje za dodaný okamihom doručenia na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky alebo inštaláciou na dohodnutom mieste a prevzatý okamihom podpisom preberacieho protokolu alebo odmietnutím jeho podpísania.

6. Cena produktu
6.1. Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v zmysle uzavretej zmluvy alebo objednávky vrátane nákladov na doručenie produktu (ďalej len ” cena produktu”) bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa, uvedený v kontaktných údajoch dodávateľa.

6.2. Pri bezhotovostnej platbe je dodávateľ oprávnený vystaviť faktúru/zálohovú faktúru v zmysle podmienok zmluvy/objednávky v súlade so zákonom o účtovníctve. Splatnosť faktúry je do 14 dní odo dňa jej vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej ceny na účet dodávateľa.

6.3. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny produktu v prípade zmeny právnych predpisov (zmena sadzby DPH alebo iné ).

6.4. Za deň úhrady bezhotovostným prevodom sa považuje deň, kedy bola dohodnutá cena produktu pripísaná na účet dodávateľa.

6.5. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dohodnuté dielo v zmysle platobných podmienok dohodnutých v cenovej ponuke.

6.6. V prípade, ak odberateľ odstúpi od zmluvy/objednávky pred zaplatením celej ceny produktu, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na cenu produktu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný odberateľ zaplatiť dodávateľovi ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
7.1. Odberateľ nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej ceny produktu, do toho času je produkt majetkom dodávateľa. Ak sa produkt nachádza u odberateľa aj napriek tomu, že na neho ešte neprešlo vlastnícke právo je povinný sa o neho riadne starať tak, aby na ňom nevnikla škoda, inak za vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.2. Nebezpečenstvo škody na produkte prechádza na odberateľa v čase, keď prevezme produkt od dodávateľa.

8. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie
8.1. Dodávateľ je povinný dodať produkt v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva/objednávka, a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve/objednávke. Ak zmluva/objednávka neurčuje akosť alebo vyhotovenie produktu, je dodávateľ povinný dodať produkt v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve/objednávke, alebo ak tento účel nie je v zmluve/objednávke určený, na účel, na ktorý sa taký produkt spravidla používa. Dodávateľ zodpovedá za vadu, ktorú má produkt v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti dodávateľa vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté.

8.2. Prevzatie záväzku zo záruky môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia dodávateľa, najmä vo forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného produktu na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení dodávateľa uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.

8.3. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania produktu odberateľovi. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú odberateľ nemôže užívať produkt pre jeho vady, za ktoré zodpovedá dodávateľ.

8.4. Na všetky výrobky je poskytnutá záruka v dĺžke 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie treťou osobou, živelnou pohromou, vandalmi, dopravnými prostriedkami, padajúcimi premetmi alebo iným poškodeniami, ktoré boli spôsobené stavebnou alebo inou činnosťou na fasáde, budove alebo blízkom okolí a na zdroje svetla (halogénové výbojky, žiarovkové trubice).

8.5. Odberateľ má právo uplatniť si u záruku len na produkt, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil dodávateľ, vzťahuje sa naň záruka a tieto boli uplatnené v rámci plynutia záručnej doby.

8.6. Odberateľ je povinný vykonať prehliadku produktu pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase jeho prevzatia.

8.7. Odberateľ nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol dodávateľom v dobe uzatvárania zmluvy/objednávky upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.8. Odberateľ berie na vedomie, že reklama určená na podsvietenie môže mať za určitých okolností odlišné farebné prevedenie, ako je uvedené v dizajn manuáli. Uvedená skutočnosť nie je vadou produktu a nezakladá odberateľovi právo na jeho reklamáciu.

V prípade grafík vyhotovených digitálnou potlačou je rozdiel spôsobený väčším nasýtením tlačových farieb, aby pri podsvietení nepôsobili vyblednutým dojmom. Definícia farieb v štandarde CMYK je dodržaná v súlase s definíciou dizajn manuálu, výraznejšia sýtosť farieb je spôsobená 200% až 300% krytím farieb.

V prípade grafík vyhotovených formou plotrových translucentných fólii môže byť rozdiel spôsobený obmedzeným výberom farieb týchto fólii. Konkrétnu fóliu vyberá dodávateľ tak, aby bola farebne čo najviac totožná s definíciou.

8.9. Nárok na uplatnenie záruky odberateľom zaniká:

 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí produktu,
 • uplynutím záručnej doby produktu,
 • mechanickým poškodením produktu odberateľom alebo treťou osobou,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o produkt,
 • poškodením produktu nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.10. Reklamácia, ak nie je v týchto VOP uvedené inak sa riadi pri predaji produktov príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9. Autorské práva a ich ochrana
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náčrty, plány, vizualizácie a iné sa považujú za výsledok tvorivej duševnej činnosti dodávateľa v zmysle autorského zákona, bez jeho písomného súhlasu sa zakazuje odberateľovi alebo tretím osobám akékoľvek kopírovanie alebo iné rozmnožovanie a neoprávnené používanie výsledkov činnosti dodávateľa a to v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona.

10. Odstúpenie od zmluvy
10.1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt odberateľovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá bola dohodnutá. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať odberateľa a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za produkt dohodnutý v zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený odberateľom.

10.2. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak odberateľ mešká s úhradou celkovej ceny produktu/zálohy o viac ako 10 dní po dohodnutom termíne, ďalej v prípade hrubého porušenia zmluvy, alebo v prípadoch stanovených obchodným zákonníkom.

10.3. Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku/odstúpiť od zmluvy, ak nie je v zmysle týchto VOP uvedené inak, iba v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania a to iba v rozsahu meškajúcej dodávky. V každom inom prípade stornovania objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške do 100% dohodnutej ceny za produkt, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a odberateľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

10.4. Prehlásenie o odstúpení musí byť písomné a musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia. Doručením prehlásenia sa zmluva ruší.

11. Záverečné ustanovenia
11.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke dodávateľa.

11.2. V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3 V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

11.4. V prípadoch neupravených týmito VOP sa tento zmluvný vzťah bude riadiť Obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo dodávateľa.

11.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči odberateľovi uzavretím zmluvy/objednávky.

11.6. Odberateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Koreň Zdeno
konateľ spoločnosti LIGHT Box, s.r.o.

V Spišskej Belej , dňa 1.3.2016